Čo je Bumper Ads?

Čo je bumper ads?

Bumper adsppc reklamy reklamy na YouTube, ktoré sú dlhé maximálne 6 sekúnd. Nie je možné ich preskočiť a zobrazujú sa pred, počas alebo po iných videách. Sú voľbou pre firmy, ktoré chcú zvýšiť povedomie o značke alebo propagovať nový produkt, službu.

Bumper ads sú účinné preto, že sú krátke, pútavé a ľahko zapamätateľné. Môžu byť použité na komunikáciu jednoduchého, jasného posolstva, ktoré osloví širokú cieľovú skupinu. Bumper ads sú tiež relatívne lacné, čo ich robí dostupnými aj pre menšie podniky.

Ak uvažujete o tomto type kampaní, tak je dôležité vytvoriť pútavú kreatívu. Reklama má byť jasná, stručná a v prvých 6 sekundách musí zaujať.

Mala by obsahovať jasný výzvu na akciu, ktorá povzbudí divákov, aby klikli na odkaz, navštívili vašu webovú stránku alebo sa prihlásili na odber vášho newslettera.

Tipy, ako vytvoriť efektívnu bumper ads

 • Udržujte svoju reklamu krátku a výstižnú, pretože majú maximálnu dĺžku 6 sekúnd. Uistite sa, že vaše posolstvo je jasné a ľahko zapamätateľné.
 • Použite výrazný vizuál. Vaša reklama by mala mať pútavý dizajn, ktorý pritiahne pozornosť divákov.
 • Použite jasnú výzvu na akciu. Povedzte divákom, čo chcete, aby urobili, keď vašu reklamu uvidia.
 • Testujte svoje reklamy. Vytvorte niekoľko rôznych kreatív a testujte ich, aby ste zistili, ktorá z nich je najúčinnejšia.

Viac o tomto formáte sa dozviete aj na oficiálnych stránkach google – Bumper ad campaigns.

Čo je Anchor text?

Čo je anchor text

Anchor text je text, ktorý sa používa na označenie hypertextového odkazu v HTML dokumente. Tento text je zvyčajne farebne odlíšený a podčiarknutý v textovej časti webu. Kliknutím na anchor text prejdete na odkazujúcu stránku alebo na konkrétnu časť danej stránky.

Anchor text je dôležitý pre vyhľadávače ako Google, pretože poskytuje kontextové informácie o stránke, na ktorú odkazuje. Napríklad, ak je anchor text “najlepšie recepty na koláče”, vyhľadávače môžu predpokladať, že stránka, na ktorú odkazuje, poskytuje informácie alebo zdroje týkajúce sa receptov na koláče. Vyhľadávače tieto informácie používajú na určenie relevancie a kvality stránky pre určité vyhľadávacie dotazy.

Anchor text môže byť v niekoľkých formách, napríklad:

 1. Presný text: Anchor text je presne zhodný s kľúčovým slovom stránky, na ktorú odkazuje. Napríklad, ak by stránka o online marketingu mala odkaz na stránku o online marketingu s anchor textom “online marketing”.
 2. Čiastočná zhoda: Anchor text obsahuje kľúčové slovo, ale nie je presne zhodný. Napríklad, “moderné marketingové služby”.
 3. Značkový text: Anchor text je názov značky alebo spoločnosti. Napríklad, “Weidinger”.
 4. Generický text: Anchor text je obecný výraz ako “kliknite tu” alebo “viac informácií”.
 5. Obrázok: Ak je obrázok použitý ako odkaz, alt text obrázka sa stáva anchor textom.

Pri vytváraní anchor textu je dôležité udržiavať diverzitu a prirodzenosť, aby ste sa vyhli možnej penalizácii zo strany vyhľadávačov za nadmerné alebo manipulatívne používanie kľúčových slov. Okrem toho, dobrý anchor text by mal byť relevantný a užitočný pre používateľov, čo pomáha zlepšiť používateľskú skúsenosť na webe.

Ako sa zapisuje Anchor text

Anchor text sa zapíše do HTML kódu pomocou “a” značky (odkazovej značky). Tu je príklad, ako to môže vyzerať:

<a href=”https://www.example.com”>Toto je anchor text</a>

V tomto príklade, “Toto je anchor text” je anchor text, ktorý by bol viditeľný a klikateľný na webovej stránke. URL “https://www.example.com/”, čo je miesto, na ktoré by používateľ bol presmerovaný po kliknutí.

Pre úplnosť, tu je ešte príklad, ako použiť obrázok ako odkaz s alt textom ako anchor textom:

<a href=“https://www.example.com”> <img src=“obrazok.jpg” alt=“Toto je anchor text”> </a>

V tomto príklade, obrázok s názvom “obrazok.jpg” je použitý ako odkaz. “Toto je anchor text” je alternatívny text obrázka, ktorý by sa použil ako anchor text.

Čo je alt text?

Čo je to alt text

Alt text, alebo “alternatívny text”, je textový popis obrázku na webe, ktorý sa zobrazí, ak sa obrázok nemôže načítať alebo, ak ho prezerá užívateľ so zrakovým postihnutím pomocou čítačky obrazovky a pomáha rôznym technológiám, ako sú vyhľadávače i čítačky lepšie pochopiť, čo je na obrázku.

Je dôležitý pre prístupnosť webových stránok, pretože umožňuje ľuďom so zrakovým postihnutím, aby lepšie pochopili obsah webovej stránky. Okrem toho je využívaný vyhľadávacími robotmi pri indexovaní a kategorizovaní obrázkov, čo zlepšuje aj SEO optimalizáciu (Search Engine Optimization) webovej stránky.

Ako vyzerá alt text v html?

<img src=”obrazok-slnka.jpg” alt=”Slnko súmraku s oranžovými a purpurovými oblakmi”>

V uvedenom príklade je “obrazok-slnka.jpg” cesta k obrázku slnka počas súmraku a alt text parameter popisuje obrázok ako “Slnko súmraku s oranžovými oblakmi”.

Dobrá rada

 1. Presnosť a výstižnosť: Parameter má presne popisovať obsah obrázku. Napríklad, ak obrázok zobrazuje konkrétnu osobu, opis by mal túto osobu identifikovať.
 2. Použitie kľúčových slov: Môže byť dobrým miestom na zahrnutie kľúčových slov pre SEO. Je dôležité, aby to bol prirodzený a v súlade s obsahom obrázku.
 3. Dĺžka: Platí pravidlo, že alt text by mal byť stručný a presný. Google zvyčajne indexuje prvých 125 znakov alt textu.
 4. Použitie aj v logách či ikonách: Pri obrázkoch, ktoré slúžia ako tlačidlá alebo odkazy, by alt text mal opisovať, kam vedie odkaz a nie len, čo obrázok zobrazuje. Napríklad, ak máte logo, ktoré odkazuje na domovskú stránku, parameter by mal obsahovať: “Logo – odkaz na domovskú stránku”.

Tip na tvorbu

 • Popíšte pôvodný zámer obrázku.
 • Nenechávajte pole parametra prázdne. Vždy je najlepšie pridať relevantný popis. A to aj v prípade, ak je obrázok iba dekoratívneho charakteru a nemá žiadny význam pre obsah.
 • Vyhnite sa nadmernému opakovaniu kľúčových slov.
 • Neužívajte frázy ako “obrázok” alebo “foto”.
 • Nezabudnite na formátovanie: Píšte alt tak, ako by ste písali obsah na webe. Používajte správnu gramatiku a interpunkciu.

Pripomeňme si, že kvalitný alt text vytvára lepšiu skúsenosť pre všetkých užívateľov. Nie iba pre tých so zrakovým postihnutím. Rovnako zlepšuje viditeľnosť vo vyhľadávačoch.

Doporučujem na preštudovanie aj Alt text SEO.

Čo je Afinita?

Čo je afinita

Afinita je koncept, ktorý sa častejšie používa v mediálnom plánovaní ako pri online marketingu. Afinitou opisujeme vzťah medzi cieľovou skupinou a celkovou populáciou pre konkrétne médium alebo kanál.

Afinita je teda pomer medzi percentuálnou zastúpenosťou cieľovej skupiny v danom médiu a jej percentuálnou zastúpenosťou v celkovej populácii.

Výsledok sa vyjadruje ako index, kde hodnota 100 (alebo 1, ak sa výsledok nevynásobí stokrát) znamená, že cieľová skupina je v médiu zastúpená rovnako ako v celkovej populácii.

Hodnota vyššia ako 100 (alebo 1) naznačuje, že dané médium má “vyššiu afinitu” k cieľovej skupine, teda je v ňom cieľová skupina zastúpená viac ako v celkovej populácii.

Naopak, hodnota nižšia ako 100 (alebo 1) znamená, že cieľová skupina je v médiu zastúpená menej ako v populácii, teda médium má “nižšiu afinitu” k cieľovej skupine.

Afinita je dôležitá pri výbere médií pre reklamné kampane. Pomáha určiť, ktoré média sú ideálne na oslovenie cieľovej skupiny. Ak je napríklad cieľom kampane zásah na mladých ľudí, mediálny plánovač by mal hľadať také média, ktoré majú vysokú afinitu pre túto demografickú skupinu.

Príklad pre výpočet afinity

Povedzme, že máme reklamnú kampaň zameranú na mladých ľudí vo veku 18 až 24 rokov. Cieľ je výber média, ktoré nám najlepšie doručí posolstvo pre našu správu.

Máme dve možnosti: televízny kanál A a televízny kanál B.

Podľa dát:

 • Kanál A má celkovú sledovanosť 20 % populácie, pričom z toho 25 % sú mladí ľudia vo veku 18 až 24 rokov.
 • Kanál B má celkovú sledovanosť 30 % populácie, ale iba 15 % sú mladí ľudia vo veku 18 až 24 rokov.

Ak vypočítame afinitu pre každý kanál?

 • Afinita kanála A pre našu cieľovú skupinu je 25 % / 20 % = 1,25
 • Afinita kanála B pre našu cieľovú skupinu je 15 % / 30 % = 0,5

Podľa výpočtov má kanál A vyššiu afinitu k našej cieľovej skupine, aj keď má celkovo menšiu sledovanosť. To znamená, že ak sa sústredíme na kanál A, máme väčšiu šancu dosiahnuť našu cieľovú skupinu.

Treba však pripomenúť, že toto je len jeden z faktorov, ktorý by sme mali zvážiť pri výbere médií pre našu kampaň. V závislosti od našich konkrétnych cieľov a rozpočtov, môžu byť dôležité aj iné faktory, ako je celkový dosah.

Čo je ADAM model?

Čo je ADAM model

ADAM model je postup marketingových aktivít, ktoré motivujú zákazníka k nákupu a k pravidelne opakovaného nákupu. Na rozdiel od modelu AIDA sa ADAM model sústredí na zapamätanie si produktu.

Fázy ADAM modelu

ADAM model pozostáva zo 4 fáz:

A (Attention) – Pozornosť – prilákanie záujmu
Ako prvá fáza prichádza ‘A’, teda upútanie pozornosti. Cieľom je vzbudiť záujem potenciálnych zákazníkov o produkt alebo službu. Tento krok je kľúčový, pretože bez upútania pozornosti je nemožné dosiahnuť nasledujúce fázy procesu. Marketingové stratégie môžu využívať rôzne kanály, ako sú sociálne médiá, televízne reklamy alebo e-mailový marketing, aby dosiahli tento cieľ.

D (Desire) – Túžba – vyvolanie chuti vlastniť produkt
‘D’ označuje vyvolanie túžby. To znamená, že spotrebiteľ by mal nielen poznať produkt, ale aj cítiť potrebu alebo túžbu ho vlastniť. Túžbu môžeme vyvolať tým, že ukážeme, ako produkt alebo služba rieši konkrétny problém, alebo ako uspokojí určitú potrebu.

A (Action) – Akcia – samotný nákup
‘A’ je akcia, teda moment, keď zákazník prejde k nákupu. To znamená, že potenciálny zákazník je už presvedčený o hodnote produktu a je pripravený urobiť krok k nákupu. Táto fáza môže zahŕňať rôzne marketingové taktiky, ako sú zľavy, bonusy alebo limitované ponuky, aby sa podporil nákup.

M (Memory) – Pamäť – zapamätanie si produktu
Poslednou fázou je ‘M’, čo znamená zapamätanie si produktu. Tento krok je kľúčový pre budovanie dlhodobých vzťahov so zákazníkmi. Cieľom je, aby si zákazník zapamätal produkt alebo značku a opakovane nakupoval. To môže byť dosiahnuté prostredníctvom silnej značky, vynikajúceho zákazníckeho servisu alebo lojality programov.

V praxi je potrebné identifikovať, ktorá z týchto 4 fáz v prípade produktu zlyháva. Ak prvá fáza nefunguje, potenciálny zákazník o produkte nevie, je potrebné zvýšiť povedomie o značke. Aby začal túžiť po produkte, musí vedieť, že uspokojí jeho potreby alebo vyrieši jeho problém. Následne je dôležité, aby si zákazník produkt zapamätal a nakupoval ho opakovane.

Čo je advergaming?

Čo je advergaming

Advergaming predstavuje marketing v hrách, kde produkt je umiestnený takým spôsobom, aby si ho hráč dôkladne zapamätal. Dnes nachádzame advergames na internete alebo dokonca aj v offline hrách.

Myslíte, že ide o niečo nové? Nie. Tento formát reklamy a termín „advergame“ bol prvýkrát použitý Anthonyom Giallourakisom na svojej webovej stránke v roku 2000.

Advergaming je ideálny formát

Tento typ reklamy je ideálny, keď plánujete uviesť nový produkt, vytvoriť pozitívny imidž značky alebo rozšíriť jej povedomie. Advergames môžu byť aj doplnkom kampane, stimulom pre súťaž a môžu pomôcť zistiť veľa spotrebiteľoch, hráčoch.

Hlavným plusom reklamných hier je možnosť osloviť široké spektrum internetových užívateľov, ktorým sa poskytne informácia o značke alebo produkte. Všetko to prebieha počas príjemnej chvíle strávenej hraním hry, ľudia sa radi hrajú. Navyše, počas hrania si vytvárame unikátny vzťah k produktu, keďže už nejde len o obyčajnú značku k reklamy.

Viralita a ďalšie výhody advergames

Skvelou vecou na advergames je, že nerozlišujú vek (podľa štúdií je priemerný vek hráča v USA 33 rokov) a majú silný virálny potenciál. Dobrú hru s vynikajúcim nápadom hráči odporučia svojim priateľom, aby mali koho prekonať v ďalšom kole, čo vytvára možnosti pre tzv. word-of-mouth efekt. Hra sa tak dostane k veľkému počtu ľudí a spolu s ňou aj značka, ktorú hra propaguje.

Čo je AIDA?

Čo je AIDA

akronym marketingového modelu, ktorý charakterizuje princíp fungovania reklamy.

Čo predstavuje AIDA

V oblasti digitálneho marketingu sa s týmto pojmom častokrát stretávame. AIDA reprezentuje skratku, ktorá definuje postupný model pôsobenia reklamy, ktorá metodicky prechádza cez štyri fázy. Skratka AIDA odráža prvé písmena slov, ktoré popisujú jednotlivé fázy pôsobenia reklamy.

Podľa modelu AIDA poznáme v reklame tieto štyri fázy:

 1. Attention – v tomto štádiu reklama priťahuje a získava pozornosť.
 2. Interest – cieľom druhej fázy je vzbudiť u zákazníka hlbší záujem o produkt alebo službu. Pozornosť transformujeme na cielenú pozornosť.
 3. Desire – ide stimulovanú túžbu po službe alebo produkte. Vzniká dopyt, kedy sa túžba pretavuje do rozhodnutia získať či vlastniť požadovaný produkt alebo službu.
 4. Action – poslednou fázou reklamy je výzva k akcii, kedy reklamou motivujeme zákazníka k odoslaní objednávky a ku kúpe produktu alebo služby.

Niektoré modely pridávajú aj 5. fázu, tzv. Satisfaction. To znamená, že zákazník je s produktom alebo službou spokojný, vráti sa, opakuje nákup a odporúča službu alebo produkt ďalej.

Model AIDA sa osvedčil aj pri tvorbe copywritingu. Viac o tom samostatný článok Ako písať blog?

Čo je Adblock?

Čo je adblock

Adblock je rozšírenie internetových prehliadačov, ktoré zakrýva alebo filtruje online reklamy. Medzi alternatívy patria rozšírenia ako Adblock Plus, AdAway a uBlock Origin.

V dnešnej dobe existuje mnoho rozšírení pre stolné prehliadače a mobilné aplikácie, ktoré blokujú reklamy. Používanie týchto nástrojov je však kontroverzné. Webové stránky často závisia na príjmoch z reklám, takže ich blokovanie a skrývanie im spôsobuje škodu a stratu potenciálnych výnosov. Preto sa snažia všetkými možnými spôsobmi bojovať proti týmto nástrojom.

Jedným zo spôsobov je detekcia blokovania reklám. Ak sa tak stane, webová stránka nezobrazí obsah užívateľovi s nainštalovaným Adblock. Inou možnosťou je ponúkať prémiovú verziu stránky bez reklám za poplatok. Prevádzkovatelia webových stránok hľadajú aj ďalšie riešenia.

Rozšírenie Adblock

Desktopové rozšírenie Adblock pre prehliadače Chrome, Safari, Mozilla Firefox a Opera je obľúbeným bezplatným doplnkom na blokovanie reklám. Podľa tvorcov nástroj Adblock využíva viac ako 60 miliónov užívateľov. Adblock je freeware rozšírením, avšak užívatelia môžu vývojárom prispieť malými sumami na jeho vývoj.

Rozšírenie Adblock Plus

Tento nástroj od spoločnosti EYEO GmbH, Adblock Plus, je rozšírením nielen pre stolné prehliadače, ale aj pre mobilné OS Android a iOS. Okrem blokovania reklám dokáže doplnok upozorniť aj na sledovanie treťou stranou prostredníctvom tzv. sociálnych ikon a potom odstrániť tlačidlá sociálnych sietí zo všetkých webov.

Adblock Plus ponúka pre spoločnosti aj tzv. Biely zoznam. Ak sa ich reklamy dostanú na tento zoznam, zobrazia sa aj užívateľom s nainštalovaným doplnkom. Tieto reklamy však musia splňovať jasne stanovené podmienky, ako je umiestnenie, veľkosť či kritériá.

Čo je A/B test? Alebo testovanie vs split test?

Čo je A/B test

A/B test a split test sú nástroje na testovanie výkonnosti, pri ktorých sa porovnávajú dve alebo viaceré varianty s cieľom zlepšiť ich výkonnosť. A/B test sa často používa v online marketingu na testovanie nových landing page, rozhrania softvéru či emailových alebo PPC kampaní.

Pri A/B teste sa vytvoria dva alebo viac variantov, ktoré sa líšia v jednom parametri, napríklad v headline, reklamnom texte, obrázku, call-to-action alebo predmete emailu. Všetky tieto varianty sa následne otestujú na relevantnej vzorke používateľov. Cieľom testu je zistenie, ktorý z variantov zvyšuje konverziu, mieru otvorenia, preklikovosť alebo doručiteľnosť emailu.

Pri A/B teste je dôležité meniť iba jeden parameter naraz, aby sme jednoznačne určil jeho vplyv na výsledok. Ak by sa menilo viac parametrov naraz, bolo by ťažké zistiť, ktorý z nich ovplyvnil výsledok.

Medzi nástroje používané na A/B testovanie patrí napríklad Google Marketing Platform.