Čo je afinita

Afinita je koncept, ktorý sa častejšie používa v mediálnom plánovaní ako pri online marketingu. Afinitou opisujeme vzťah medzi cieľovou skupinou a celkovou populáciou pre konkrétne médium alebo kanál.

Afinita je teda pomer medzi percentuálnou zastúpenosťou cieľovej skupiny v danom médiu a jej percentuálnou zastúpenosťou v celkovej populácii.

Výsledok sa vyjadruje ako index, kde hodnota 100 (alebo 1, ak sa výsledok nevynásobí stokrát) znamená, že cieľová skupina je v médiu zastúpená rovnako ako v celkovej populácii.

Hodnota vyššia ako 100 (alebo 1) naznačuje, že dané médium má “vyššiu afinitu” k cieľovej skupine, teda je v ňom cieľová skupina zastúpená viac ako v celkovej populácii.

Naopak, hodnota nižšia ako 100 (alebo 1) znamená, že cieľová skupina je v médiu zastúpená menej ako v populácii, teda médium má “nižšiu afinitu” k cieľovej skupine.

Afinita je dôležitá pri výbere médií pre reklamné kampane. Pomáha určiť, ktoré média sú ideálne na oslovenie cieľovej skupiny. Ak je napríklad cieľom kampane zásah na mladých ľudí, mediálny plánovač by mal hľadať také média, ktoré majú vysokú afinitu pre túto demografickú skupinu.

Príklad pre výpočet afinity

Povedzme, že máme reklamnú kampaň zameranú na mladých ľudí vo veku 18 až 24 rokov. Cieľ je výber média, ktoré nám najlepšie doručí posolstvo pre našu správu.

Máme dve možnosti: televízny kanál A a televízny kanál B.

Podľa dát:

  • Kanál A má celkovú sledovanosť 20 % populácie, pričom z toho 25 % sú mladí ľudia vo veku 18 až 24 rokov.
  • Kanál B má celkovú sledovanosť 30 % populácie, ale iba 15 % sú mladí ľudia vo veku 18 až 24 rokov.

Ak vypočítame afinitu pre každý kanál?

  • Afinita kanála A pre našu cieľovú skupinu je 25 % / 20 % = 1,25
  • Afinita kanála B pre našu cieľovú skupinu je 15 % / 30 % = 0,5

Podľa výpočtov má kanál A vyššiu afinitu k našej cieľovej skupine, aj keď má celkovo menšiu sledovanosť. To znamená, že ak sa sústredíme na kanál A, máme väčšiu šancu dosiahnuť našu cieľovú skupinu.

Treba však pripomenúť, že toto je len jeden z faktorov, ktorý by sme mali zvážiť pri výbere médií pre našu kampaň. V závislosti od našich konkrétnych cieľov a rozpočtov, môžu byť dôležité aj iné faktory, ako je celkový dosah.

Hodnotenie: 5/5. Počet vyjadrených názorov: 1

Recommended Posts