E-mail: peter@weidinger.sk
Tel.: 0948 321 596

PPC marketingPPC marketing

PPC MARKETING

ZVIDITEĽNITE SVOJ BIZNIS. PPC MARKETING, KTORÝ MENÍ HRU

PPC REKLAMA

Rýchly rast a jasné investície? PPC marketing vám umožní získať okamžitú viditeľnosť v online prostredí. Maximalizujte predajný potenciál prostredníctvom cielených kampaní, ktoré zvýšia ziskovosť vášho podnikania.

PPC MARKETING PRINÁŠA

okOKAMŽITÚ VIDITEĽNOSŤ NA GOOGLE

okCIELENIE NA PRODUKTY A KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

okGEOGRAFICKÉ A DEMOGRAFICKÉ CIELENIE

ok KONKURENCIESCHOPNOSŤ AJ VEĽKÝM ZNAČKÁM

okKONTROLA NAD ROZPOČTOM

okMERATEĽNOSŤ A VÝSLEDKY

okBUDOVANIE POVEDOMIA O ZNAČKE

okZVÝŠENIE ORGANICKÉHO DOSAHU

Poistite si úspech

checkedZískajte výnimočné výsledky s PPC marketingom od skúseného špecialistu, ktorý transformuje vaše investície na zisk. Poďme spoločne dosiahnuť úspech, ktorý prevýši očakávania. Kontaktujte ma.

ČO OČAKÁVAŤ OD PPC MARKETINGU

Obsah accordion

V dnešnom konkurenčnom svete je okamžitá viditeľnosť vo výsledkoch vyhľadávania Google kľúčovým faktorom úspechu pre akýkoľvek podnik či značku. Práve v tomto momente sa ľudia obracajú na Google, aby našli odpovede, riešenia a produkty, ktoré im pomôžu vyriešiť ich problémy a uspokojiť potreby. Práve tu nastupuje PPC marketing ako rýchle a efektívne riešenie pre získanie okamžitej viditeľnosti.

PPC marketing (Pay-Per-Click) je online marketingová stratégia, ktorá spočíva v tom, že inzerenti platia poplatok vždy, keď niekto klikne na ich reklamu. Systém Google Ads je jedným z najpopulárnejších a najúčinnejších nástrojov pre PPC marketing, ktorý ponúka okamžitú viditeľnosť vo výsledkoch vyhľadávania Google.

Výhody PPC reklamy

 • Okamžitá viditeľnosť: PPC reklama zabezpečuje rýchlu viditeľnosť vo výsledkoch vyhľadávania, čo umožňuje získať pozornosť cieľovej skupiny a zvýšiť návštevnosť na vašej webovej stránke bez čakania na dlhodobé SEO stratégie.

 • Precízne cielenie: PPC reklama umožňuje cieliť konkrétne kľúčové slová, geografické oblasti, demografické skupiny a záujmy. Toto zvyšuje pravdepodobnosť konverzií, keďže vaše reklamy sa zobrazia presne tej cieľovej skupine, ktorá má záujem o vaše produkty alebo služby.

 • Kontrola rozpočtu: PPC reklama umožňuje nastaviť denný a mesačný rozpočet pre kampane, čo vám dáva úplnú kontrolu nad tým, koľko peňazí chcete do reklamy investovať. Môžete ľahko prispôsobiť rozpočet podľa výkonnosti kampane a obchodných potrieb.

 • Merateľnosť a prehľadnosť výsledkov: PPC platformy, ako je Google Ads, poskytujú podrobné štatistiky a analýzy výkonnosti vašich kampaní. Viete sledovať metriky, ako sú návratnosť investícií, konverzný pomer a náklady na akvizíciu zákazníka, čo vám umožňuje ďalej optimalizovať kampane za účelom dosahovania lepších výsledkov. 

 • Rýchla optimalizácia a testovanie: PPC reklama umožňuje rýchlo testovať rôzne varianty reklamných textov, kľúčových slov a cieľových stránok, aby ste zistili, čo najlepšie funguje pre váš podnik. Týmto spôsobom neustále zlepšujeme kampane a dosahujeme požadované výsledky.

 • Remarketingové možnosti: Remarketing umožňuje znovu osloviť užívateľov, ktorí už navštívili webovú stránku alebo interagovali s vašou značkou. Týmto pripomínajúcim sa spôsobom zvýšite pravdepodobnosť konverzie a udržíte si pozornosť potenciálnych zákazníkov.

Cielenie na produkty a kľúčové slová predstavuje základný kameň úspešnej PPC reklamy a online marketingu vo všeobecnosti. Využitím presného cielenia na konkrétne produkty a kľúčové slová môžete zabezpečiť, že vaše reklamné kampane budú vystavené správnej cieľovej skupine, čo zvyšuje pravdepodobnosť konverzií a zlepšuje návratnosť investícií (ROI).

Zameranie sa na dôležitosť správneho výberu kľúčových slov a produktových ponúk vám umožní vytvoriť efektívne a ziskové marketingové stratégie, ktoré budú podporovať rast vášho podnikania.

Pri výbere kľúčových slov a produktov pre PPC kampane je dôležité venovať pozornosť niekoľkým faktorom.

Patria sem relevantnosť kľúčového slova voči vašim produktom alebo službám, konkurencia a náklady na kliknutie (CPC) pre dané kľúčové slovo. Pri cielení na produkty je dôležité zohľadniť ich cenu, dostupnosť, konkurenčné výhody a zákaznícke hodnotenia. Pravidelné sledovanie a analýza výkonu vašich kampaní vám umožní zistiť, ktoré kľúčové slová a produkty prinášajú najlepšie výsledky, a prispôsobiť svoje stratégie podľa týchto poznatkov. Týmto spôsobom môžete maximalizovať efektivitu vašich PPC kampaní a zvýšiť prínosy pre váš podnik.

Výhody cielení na produkty a kľúčové slová

 • Presnosť cielenia: Cielenie na produkty a kľúčové slová umožňuje zamerať vaše marketingové úsilie na presne definovanú cieľovú skupinu, čo zvyšuje pravdepodobnosť konverzií a zlepšuje celkovú efektivitu kampaní.

 • Vyššia návratnosť investícií (ROI): Keďže vaše reklamy sú zamerané na konkrétne produkty a kľúčové slová, zákazníci, ktorí kliknú na vaše reklamy, sú pravdepodobne záujemcovia o vaše ponuky. Toto zvyšuje predikciu nákupu a zlepšuje návratnosť investícií z vašich marketingových kampaní.

 • Zníženie nákladov na akvizíciu zákazníka (CAC): Cielením na produkty a kľúčové slová môžete minimalizovať plytvanie rozpočtom na “nezáujemcov” a nekvalitný traffic. Tým sa znižujú náklady na získanie nových zákazníkov a zvyšuje ziskovosť vášho podnikania.

 • Zlepšenie kvality prichádzajúceho trafficu: Návštevníci, ktorí prichádzajú na vašu webovú stránku prostredníctvom cielených PPC kampaní, sú často viac zainteresovaní a pripravení konať, pretože ich záujmy a potreby zodpovedajú vašim produktom a ponukám.

 • Konkurujte aj väčším značkám: Správne cielenie na produkty a kľúčové slová vám umožní konkurovať aj väčším značkám na trhu, pretože sa môžete zamerať na špecifické segmenty, kde sú vaše produkty alebo služby silné.

 • Flexibilita a rýchla adaptácia: Cielenie na produkty a kľúčové slová vám umožňuje rýchlo reagovať na zmeny na trhu, konkurenciu a zákaznícke správanie. Môžete prispôsobiť svoje kampane, pridať alebo odstrániť kľúčové slová a produkty podľa aktuálnych potrieb a trendov, čím zlepšujete výkonnosť vašich marketingových kampaní.

Oslovenie geografických a demografických skupín je kľúčovou súčasťou účinnej marketingovej stratégie. Zameraním sa na konkrétne geografické oblasti alebo demografické segmenty môžete optimalizovať svoje reklamné kampane a zabezpečiť, že vaše produkty alebo služby sú prezentované správnej cieľovej skupine.

Geografické cielenie umožňuje zacieliť na zákazníkov v určitých mestách, regiónoch alebo krajinách, čo je obzvlášť užitočné pre podniky s lokálnymi alebo regionálnymi záujmami.

Demografické cielenie zahŕňa zacielenie na skupiny podľa veku, pohlavia, príjmu, vzdelania a iných sociálno-ekonomických faktorov, čo vám umožňuje zamerať sa na zákazníkov s najväčším potenciálom pre konverziu.

Využitím oslovenia geografických a demografických skupín môžete zlepšiť efektivitu a návratnosť investícií (ROI) vašich marketingových kampaní. Zameraním sa na zákazníkov v určitých oblastiach alebo s konkrétnymi demografickými charakteristikami môžete prispôsobiť svoje reklamné posolstvá a ponuky tak, aby boli čo najrelevantnejšie a prilákali pozornosť vašej cieľovej skupiny. 

Taktiež to umožňuje efektívnejšie využitie marketingového rozpočtu, keďže zacielením na konkrétne segmenty trhu minimalizujete plytvanie prostriedkami na nerelevantné skupiny. 

Oslovenie geografických a demografických skupín je neoddeliteľnou súčasťou úspešnej marketingovej stratégie a je nevyhnutné pre rast a rozvoj vášho podnikania.

Výhody geografických a demografických cielení

 • Presnejšie cielenie: Oslovením geografických a demografických skupín môžete zacieliť na konkrétne segmenty trhu, čo zlepšuje presnosť cielenia a zvyšuje pravdepodobnosť konverzií z vašich marketingových kampaní.
 • Zlepšenie návratnosti investícií (ROI): Keďže vaše reklamné kampane sú zamerané na konkrétne geografické a demografické segmenty, ktoré majú väčší potenciál pre konverziu, môže to zlepšiť návratnosť investícií z vašich marketingových aktivít.

 • Úspora nákladov: Zameraním sa na konkrétne geografické a demografické skupiny môžete efektívne využiť svoj marketingový rozpočet, čím minimalizujete plytvanie prostriedkami na nerelevantné skupiny.

 • Personalizované marketingové posolstvo: Oslovením geografických a demografických skupín môžete prispôsobiť svoje reklamné posolstvo a ponuky tak, aby boli čo najrelevantnejšie a prilákali pozornosť vašej cieľovej skupiny. Toto zvyšuje účinnosť vašich kampaní a zlepšuje zákaznícku spokojnosť.

 • Zvýšená konkurencieschopnosť: Geografické a demografické cielenie vám umožňuje zamerať sa na trhy a segmenty, kde sú vaše produkty alebo služby silné. Týmto spôsobom môžete konkurovať aj väčším značkám na trhu a získať konkurenčnú výhodu.

 • Rýchla adaptácia na trhové zmeny: Oslovením geografických a demografických skupín môžete rýchlo reagovať na zmeny v trhových podmienkach, konkurencii a zákazníckych potrebách. Toto vám umožňuje pružne prispôsobiť svoje marketingové stratégie a udržať si konkurencieschopnosť na trhu.

Konkurencieschopnosť aj veľkým značkám je súčasťou úspechu pre malé a stredné podniky, ktoré sa snažia získať podiel na trhu v konkurenčnom prostredí. Prispôsobením a inováciou svojich produktov, služieb a marketingových stratégií môžu aj menšie podniky úspešne konkurovať so silnými hráčmi v svojom odvetví. Flexibilita, rýchla reakcia na trhové zmeny a schopnosť poskytovať personalizované zážitky zákazníkom môžu byť výhodou, ktorá umožní menším podnikom získať konkurenčnú výhodu.

Aby boli malé a stredné podniky konkurencieschopné aj voči veľkým značkám, je potrebné zamerať sa na niekoľko kľúčových aspektov. Zákaznícka spokojnosť a lojalita sú nevyhnutné pre udržanie a rast podielu na trhu.

Malé podniky môžu poskytnúť vyššiu úroveň zákazníckeho servisu a personalizácie, čo im umožní budovať silné vzťahy so svojimi zákazníkmi. Okrem toho, inovácie a zameranie sa na špecifické nišové trhy môžu pomôcť menším podnikom ponúknuť jedinečné riešenia, ktoré veľké značky nemôžu alebo nechcú poskytnúť. Investovanie do efektívnych marketingových stratégií, ako sú sociálne médiá, content marketing alebo cielená PPC reklama, môže tiež pomôcť malým podnikom získať väčšiu viditeľnosť a povedomie medzi svojou cieľovou skupinou.

Ako konkurovať veľkým značkám?

 • Špecifické trhy: Konkurencieschopnosť aj voči veľkým značkám umožňuje menším podnikom zamerať sa na špecifické “nišové” trhy a segmenty, kde môžu ponúknuť jedinečné produkty alebo služby, na ktoré sa veľké značky nemusia zamerať.
 • Flexibilita a agilita: Malé a stredné podniky sú často flexibilnejšie a agilnejšie než veľké značky, čo im umožňuje rýchlo reagovať na zmeny na trhu, inovovať a prispôsobiť sa novým trendom a potrebám zákazníkov.

 • Personalizovaná komunikácia: Menšie podniky majú väčšiu príležitosť pre osobný kontakt a komunikáciu so svojimi zákazníkmi. Týmto spôsobom môžu lepšie pochopiť ich potreby a prispôsobiť svoje produkty alebo služby, čo im dáva konkurenčnú výhodu.

 • Vyššia úroveň zákazníckeho servisu: Malé a stredné podniky môžu poskytnúť vyššiu úroveň zákazníckeho servisu, čím si získavajú dôveru a lojalitu zákazníkov. Toto zvyšuje šance na opakované nákupy a odporúčania.

 • Inovácia a kreativita: Vzhľadom na menšiu veľkosť a štruktúru malých podnikov je často jednoduchšie prijímať a implementovať inovatívne riešenia a kreatívne prístupy. Týmto spôsobom môžu menšie podniky získať konkurenčnú výhodu a zaujať trh s novými nápadmi.

 • Lokálna prítomnosť a zameranie: Malé a stredné podniky môžu využiť svoju lokálnu prítomnosť a zameranie na konkrétne regióny alebo komunity, čo im dáva konkurenčnú výhodu voči veľkým značkám, ktoré nemajú rovnaký dosah v lokálnom prostredí. Týmto spôsobom môžu získať lojálnych zákazníkov a budovať silné miestne značky.

Kontrola nad rozpočtom pre reklamné kampane je dôležitý aspekt úspešnej podnikovej stratégie. Dáva podnikom možnosť riadiť finančné zdroje, optimalizovať výdavky a maximalizovať ziskovosť.

Kontrolovanie rozpočtu zahŕňa plánovanie, sledovanie a prispôsobovanie výdavkov, aby sa zaistilo, že firma plní svoje finančné ciele a zostáva konkurencieschopnou.

6 dôležitých bodov, prečo kontrolovať rozpočet PPC marketingu

 • Optimalizácia nákladov: Kontrola nad rozpočtom vám umožňuje sledovať výdavky na PPC marketing a zabezpečiť, že vaše investície sú efektívne. Môžete identifikovať, ktoré kampane prinášajú najlepšiu návratnosť investícií (ROI) a prispôsobiť svoj rozpočet, aby ste maximalizovali tieto príležitosti.
 • Predchádzanie prekročeniu rozpočtu: PPC marketing je nákladný a bez riadnej kontroly nad rozpočtom môžete rýchlo prekročiť svoje finančné limity. Kontrolovaním výdavkov môžete zabezpečiť, že vaše marketingové aktivity zostanú v rámci stanoveného rozpočtu.

 • Flexibilita a prispôsobenie: Kontrola nad rozpočtom vám dáva flexibilitu v tom, ako a kedy investujete do PPC marketingu. Ak vidíte, že určitá kampaň alebo taktika je účinnejšia, môžete prispôsobiť svoj rozpočet, aby ste maximalizovali tento úspech.

 • Menej plytvania: Kontrola nad rozpočtom môže pomôcť identifikovať oblasti, kde dochádza k plytvaniu zdrojmi. Možno zistíte, že niektoré kľúčové slová alebo reklamné skupiny nie sú efektívne a môžete presmerovať tieto zdroje na kampane s vyššími výsledkami.

 • Predvídanie budúcich výdavkov: Riadna kontrola nad rozpočtom vám umožňuje lepšie predvídať budúce výdavky. Tým môžete lepšie plánovať a alokovať zdroje pre budúce marketingové kampane.

 • Merateľnosť a hodnotenie úspechu: Kontrola nad rozpočtom je kľúčová pre meranie a hodnotenie úspechu vašich PPC kampaní. Môžete sledovať, koľko ste minuli na každú kampaň a porovnať to s výsledkami, aby ste zistili, ktoré stratégie sú najúčinnejšie.

Merateľnosť je jednou z najväčších výhod digitálneho marketingu, a to platí obzvlášť pre PPC marketing. PPC kampane sú plne sledovateľné, čo znamená, že môžete presne zmerať, koľko návštevníkov prišlo na vašu stránku prostredníctvom PPC reklamy, koľko z nich vykonalo akciu (napr. nákup produktu, registráciu, stiahnutie materiálu atď.), a teda aj návratnosť investícií (ROI) z vašich PPC kampaní. Táto merateľnosť vám umožňuje neustále monitorovať a optimalizovať svoje kampane na základe skutočných dát, nie len odhadov.

Kľúčom k úspešnosti PPC marketingu je nielen generovanie návštevnosti, ale aj dosiahnutie konkrétnych výsledkov – konverzií. Konverzia môže byť čokoľvek, čo je pre vašu firmu hodnotné, od predaja produktu až po registráciu na odber noviniek. Merateľnosť a sledovanie výsledkov vám umožňuje zistiť, ktoré kampane, reklamné sady alebo kľúčové slová generujú najviac konverzií, a teda kde by ste mali investovať viac svojich zdrojov. Je to tiež dôležité pre meranie ROI, pretože vám to ukáže, či vaše investície do PPC marketingu skutočne prinášajú požadované výsledky.

6 dôležitých bodov, prečo sa sústrediť na meranie výsledkov

 • Rozhodovanie na základe dát: Merateľnosť a hodnotenie výsledkov umožňuje rozhodovanie na základe skutočných dát, nie len na základe odhadov alebo intuície. To znamená, že môžete robiť informované rozhodnutia o tom, kde investovať svoje marketingové zdroje.
 • Optimalizácia kampaní: Meranie výsledkov vám umožňuje zistiť, ktoré kampane, reklamné sady alebo kľúčové slová sú najúčinnejšie. Tieto informácie môžete použiť na prispôsobenie a optimalizáciu svojich kampaní, aby ste dosiahli lepšie výsledky.

 • Identifikácia problémov: Merateľnosť môže tiež pomôcť identifikovať problémy alebo oblasti, kde vaše kampane nedosahujú požadované výsledky. Môžete potom tieto problémy riešiť a zlepšiť svoju celkovú efektívnosť.

 • Meranie návratnosti investícií (ROI): Merateľnosť je kľúčová pre meranie ROI vašich PPC kampaní. Môžete sledovať, koľko ste minuli na každú kampaň a porovnať to s výsledkami, aby ste zistili, ktoré stratégie sú najúčinnejšie.

 • Úspora zdrojov: Sledovanie a meranie výsledkov vám môže pomôcť ušetriť zdroje tým, že investujete len do kampaní, ktoré prinášajú výsledky. To znamená, že môžete maximalizovať svoj rozpočet a zabezpečiť, že vaše peniaze idú tam, kde prinášajú najlepšiu hodnotu.

 • Dôkaz úspechu: Merateľnosť a hodnotenie výsledkov je dôležitá pre demonštráciu úspechu marketingových snáh. Tieto údaje môžete použiť na prezentáciu výsledkov pred manažmentom, klientmi alebo investormi.

Budovanie povedomia o značke je významným krokom v procese budovania silnej a úspešnej značky. Je to o tom, ako sa vaša značka vníma v mysliach spotrebiteľov. Toto povedomie nie je len o tom, aby ľudia vedeli, že vaša značka existuje, ale aj o tom, aby rozumeli tomu, čo značka zastupuje, jej hodnotám, produktom alebo službám, a to, čo ju odlišuje od konkurencie. PPC reklama môže byť veľmi efektívnym nástrojom na budovanie povedomia o značke, pretože umožňuje zacieliť na konkrétnu cieľovú skupinu a to rýchlo a efektívne.

Povedomie o značke je základom pre budovanie dôvery a lojality zákazníkov. Keď ľudia poznajú a rozumejú značke, tak je pravdepodobnejšie, že sa rozhodnú pre vaše produkty alebo služby, keď príde čas na nákup. Okrem toho, vďaka budovaniu povedomia o značke môžete tiež zvýšiť viditeľnosť svojej firmy, rozšíriť svoju cieľovú skupinu a zvýšiť celkový trhový podiel. V dnešnej dobe digitálnej reklamy, kde konkurencia je silná, je budovanie povedomia o značke nevyhnutné pre dosiahnutie dlhodobého úspechu.

6 dôležitých bodov, prečo sa musíme zaoberať budovaním povedomia o značke

 • Dôvera a lojalita zákazníkov: Keď ľudia poznajú a rozumejú vašej značke, je ďaleko pravdepodobnejšie, že jej budú dôverovať a stanú sa lojálnymi zákazníkmi. Táto lojalita môže viesť k opakovaným nákupom a vyššej zákazníckej hodnote v priebehu času.
 • Odlíšenie sa od konkurencie: Pri veľkej konkurencii a množstvu značiek na trhu je dôležité, aby sa vaša značka vymykala z davu. Budovanie povedomia o značke pomáha vytvárať jedinečnú identitu, ktorá vás odlišuje od konkurencie.

 • Zvýšenie trhové podielu: Zvýšené povedomie o značke vedie k zvýšeniu trhového podielu. Čím viac ľudí pozná vašu značku, tým je pravdepodobnejšie, že si vyberú vaše produkty alebo služby.

 • Podpora nových produktov alebo služieb: Ak sa chystáte uviesť na trh nový produkt alebo službu, budovanie povedomia o značke môže pomôcť pripraviť pôdu a zvýšiť šance na úspech.

 • Pozitívny vplyv na image značky: Budovanie povedomia o značke je tiež príležitosťou na vytváranie a upevňovanie pozitívnej image značky. Môžete komunikovať svoje hodnoty, zásady a to, čo vaša značka zastupuje.

 • Zvýšenie dopytu: Vyššie povedomie o značke môže viesť k vyššiemu dopytu po vašich produktoch alebo službách. Keď ľudia poznajú vašu značku, sú ochotnejší ju vyhľadať a zakúpiť.

Zvýšenie organického vyhľadávania je esenciálna súčasť stratégie SEO (Search Engine Optimization) každej firmy. Ide o proces optimalizácie webstránky, aby sa objavila čo najvyššie v organických, teda neplatených výsledkoch vyhľadávania v internetových vyhľadávačoch, ako je napríklad Google. Vyššia pozícia v organických výsledkoch zvyšuje viditeľnosť stránky, čo vedie k vyššiemu počtu návštevníkov a potenciálne aj k vyššiemu počtu konverzií, teda premeny návštevníkov na zákazníkov.

Zvýšenie organického vyhľadávania je dôležité, pretože mnoho ľudí sa pri vyhľadávaní informácií na internete spoľahne na organické výsledky viac než na platené reklamy. Organické výsledky sú často vnímané ako dôveryhodnejšie a relevantnejšie. Na zvýšenie organického vyhľadávania sa používajú rôzne techniky SEO, vrátane optimalizácie kľúčových slov, vytvárania kvalitného obsahu, zlepšenia rýchlosti načítania stránky a budovania kvalitných spätných odkazov.

6 dôležitých bodov, prečo PPC má dopad na zvýšenie organickej návštevnosti

 • Zvýšená viditeľnosť: PPC reklamy umožňujú stránke získať viditeľnosť na vrchole výsledkov vyhľadávania rýchlejšie než prostredníctvom tradičných SEO metód. Týmto spôsobom môžu PPC kampane pomôcť zvýšiť organický traffic tým, že upozornia užívateľov na vašu stránku.
 • Testovanie kľúčových slov: PPC kampane vám umožňujú efektívne testovať, ktoré kľúčové slová sú pre vašu cieľovú skupinu najrelevantnejšie. Tieto informácie môžete potom využiť na optimalizáciu vašej organické SEO stratégie.

 • Zvýšené povedomie o značke: PPC reklamy môžu zvýšiť povedomie o značke. Keď užívatelia vidia vašu značku vo výsledkoch vyhľadávania, je pravdepodobnejšie, že ju budú hľadať aj v budúcnosti, čo môže viesť k zvýšeniu organického vyhľadávania.

 • Spätné odkazy: Kvalitné PPC kampane môžu prilákať návštevníkov na stránku, ktorí môžu ďalej poskytnúť spätné odkazy na váš web, napríklad na svojich blogoch alebo sociálnych médiách. Tieto odkazy môžu významne prispieť k zlepšeniu vášho SEO hodnotenia.

 • Lokálne vyhľadávanie: PPC kampane môžete zacieliť na konkrétne geografické oblasti, čo môže pomôcť zvýšiť organické vyhľadávanie medzi miestnymi užívateľmi.

 • Retargeting: PPC kampane môžu byť využité na retargeting užívateľov, ktorí už navštívili vašu stránku. Týmto spôsobom môžete znovu osloviť užívateľov a zvýšiť tak šance, že sa vrátia na vašu stránku prostredníctvom organického vyhľadávania.

PPC marketing za 380 Eur bez DPH / mesačne

GARANCIA VRÁTENIA PEŇAZÍ

💰 Jednoduchá a jasná ponuka GARANCIE 💰

Chápem, že rozhodnutie investovať do novej spolupráce môže predstavovať riziká a preto by som rád zmiernil vaše obavy.

Moja ponuka na vrátanie peňazí je priama. Ak po prvom mesiaci zistíte, že dodávané služby vám nepriniesli očakávanú hodnotu, vrátim vám všetky vynaložené financie, ktoré ste doposiaľ investovali do mojej práce. A to všetko bez zbytočných diskusií či skrytých podmienok.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Spolupráca so mnou je jednoduchá a transparentná. Tu sú kľúčové kroky, ako to funguje:

1. Vyplnenie objednávky a platba online kartou
Všetko začína vyplnením objednávkového formulára na tejto webovej stránke. Po vyplnení potrebných údajov môžete svoju objednávku zaplatiť priamo online pomocou platobnej karty. Tento proces je rýchly, bezpečný a efektívny.

2. Kontaktovanie do 48 hodín a dohodnutie online stretnutia
Po úspešnom zrealizovaní platby vás budem  do 48 hodín kontaktovať. Následne si spoločne dohodneme online stretnutie, kde preberieme všetky dôležité detaily a vaše očakávania.

3. Definovanie východiskovej situácie a cieľov
Na online stretnutí si spoločne zadefinujeme vašu aktuálnu situáciu a ciele, ktoré chcete dosiahnuť. Tento krok je kľúčový pre úspešné naplánovanie a implementáciu spoločných aktivít. Vždy kladiem dôraz na pochopenie vašich potrieb a očakávaní, aby som mohol dodať služby, ktoré sú pre vás najvhodnejšie.

Spolupráca so mnou znamená transparentnosť, profesionalitu a zameranie sa na dosiahnutie konkrétnych výsledkov.

 • Keďže kladiem dôraz na transparentnosť, minimálna dĺžka spolupráce nie je stanovená. Vyhovujem potrebám klientov a poskytujem flexibilitu, ktorá vám umožňuje ukončiť spoluprácu kedykoľvek s výpovednou dobou 1 mesiac.

 • Toto pravidlo zabezpečuje, že služby sú vhodné pre rôzne typy a veľkosti podnikov a že môžete  operatívne reagovať na meniace sa požiadavky vášho podnikania.”

Online marketing prinesie hodnotu týmto typom spoločností:

1. E-shopy
Vylepším vašu online viditeľnosť, konverznú mieru a celkový predaj prostredníctvom cielených stratégií a nástrojov ako sú SEO, PPC reklamy či email marketing.

2. Firmy pôsobiace v oblasti služieb
Pomôžem dosiahnuť vyššiu angažovanosť zákazníkov a lepšiu online reputáciu prostredníctvom efektívneho content marketingu a personalizovaných marketingových riešení.

3. Kamenné predajne
Zvýšime návštevnosť vašej predajne a posilním miestne postavenie na trhu využitím lokálnych marketingových aktivít.

Tento text odzrkadľuje široké spektrum služieb ponúkaných firmou a zdôrazňuje, ako môžu tieto služby prospievať rôznym typom podnikov.

V rámci služby je zahrnutých 10 hodín prác mesačne. Tento čas je venovaný na komplexnú starostlivosť o vaše online marketingové aktivity, vrátane plánovania, realizácie a monitorovania kampaní.

Zo skúsenosti viem, že tento čas je postačujúci pre menšie a stredné firmy. 

Pri akomkoľvek špecifickom zadaní je čas individuálne trackovaný a dopočítavaný sumou 38,- EUR bez DPH/ hodina práce. 

MÁM ZÁUJEM O PPC MARKETING

Už iba posledné kliknutie ku funkčnému ppc marketingu. Vyplňte formulár a posuniem vaše predaje na novú úroveň.

Peter Weidinger - kontakt
Peter Weidinger - podpis